12 de dec. de 2011

Encontro de Carril


E despois de recordar o bonito do encontro, aquí tedes o feo:

Este é o escrito de resposta da FGCMF ó que lle enviou o goberno municipal do concello de Vilagarcía no que se nega a pagar a parte que lle corresponde como integrante do comité organizador dos X Encontros de Embarcacións Tradicionais Carril-2011

O escrito enviado polo concello tédelo eiquíSR. ALCALDE E MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
Recibimos comunicación do acordo da Xunta de Goberno Local realizada o 21 de novembro de 2011 denegando a solicitude desta federación para que o Concello de Vilagarcía de Arousa como parte do Comité organizador, asuma o aboamento de 20.973,66€ correspondente ao deficít do X Encontro de Embarcacións Tradicionais celebrados en Carril.
E comunicando tamén “a imposibilidade de incluír a devandita contía no orzamento de 2012, tendo en conta a considerable aportación municipal realizada con motivo do citado evento, tal e como se reflicte na relación de gastos asumidos polo Concello e que se enumeran”
Analizado ese escrito na asemblea da FGCMF celebrada o 26 de novembro de 2011, queremos indicarlles que na enumeración que fan dos gastos asumidos polo Concello de Vilagarcía de Arousa co gallo do X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia (en adiante X Encontro) e que vostedes califican de “considerable aportación municipal” detectamos importantes erros na información que manexan e que pode inducir a conclusións totalmente erradas.
Dentro da achega municipal ao X Encontro vostedes contemplan os seguintes apartados:
- “Convenio coa Asociación Rompetimóns de Carril para a construcción da réplica do galeón Cortegada por importe de 20.000 € (Xunta de Goberno Local de data 20/10/2009).”
• O “CONVENIO POR CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DA ASOCIACIÓN ROMPETIMÓNS” ten por obxecto a construción da réplica do galeón Cortegada. En ningunha liña do convenio se fai referencia ao X Encontro.
• A Xunta de Goberno Local que aproba este convenio realizouse o 20/10/2009, sete meses antes da adxudicación a Carril do X Encontro o 4 de xuño de 2010 e por tanto non pode haber relación ningunha.
- “Convenio de colaboración coa Asociación Rompetimóns por importe de 70.000 € para reparacións do barco “Illa de Cortegada” (Xunta de Goberno [Local] 28/12/2010)”
• Novamente trátase dun “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONCELLO DE VILAGARCÍA Y LA ASOCIACIÓN ROMPETIMÓNS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE VISITAS A LA ISLA DE CORTEGADA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO AROUSA XXI COFINANCIADO POR FEDER” entre a Asociación
Rompetimóns e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a adecuación do barco “Illa de Cortegada” propiedade da Asociación Rompetimóns, para o transporte de pasaxeiros de cara a posta en marcha de visitas á Illa de Cortegada, xiras marítimas no seu entorno e creación dunha escola de vela tradicional, utilizando a citada embarcación.
• En ningunha liña do texto do convenio se menciona o X Encontro.
- “Adxudicación á Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial do servizo de difusión do Encontro de Embarcacións Tradicionais Carril 2011, na Feira náutica de Barcelona por importe de 3.000 € (Xunta de Goberno Local de data 26/10/2010”
Podemos entender que este gasto se vencelle ao X Encontro, aínda que non foi dedicado á execución do mesmo. Trátase dunha compensación económica á FGCMF polos gastos que tivo no mes de novembro de 2010 como consecuencia da promoción de Vilagarcía, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e do X Encontro no Salón Náutico de Barcelona: xestións para conseguir a un prezo simbólico o espazo do stand; pagamento dos custos do seguro e gastos administrativos do stand; desprazamento, aloxamento e manutención de catro persoas da FGCMF para a atención durante 10 días o stand en horario de 10 da mañá a 9 da noite, etc.
- “Contratación de varios grupos de gaitas e rondalla para a celebración do X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, por importe de 1.173,00 € (Xunta de Goberno Local de data 31/05/2011)”
Estes grupos de Vilagarcía de Arousa actuaron no X Encontro e a través do convenio que o Concello ten con eles aboóuselles o citado importe de 1.173,00€, polo que este gasto si está vencellado ao X Encontro.
- “Fra N-11024, de Noente Paradise, S.L. por importe de 6.678,80€ correspondente a 800 unidades do CD audio “Porto de Vilaxoán” da Atlántica Vapora Orquesta.”
A Edición desta obra non foi tratada nin acordada no Comité Organizador do X Encontro, polo que non se pode imputar economicamente ao mesmo. En ningún momento os representantes do Concello no Comité Organizador mencionaron a existencia dese CD, nin que fose a cargo do X Encontro.
Tivemos coñecemento dese CD no momento en que foi distribuido gratuitamente na actuación da Atlántica Vapora Orquestra en Vilaxoán.
A FGCMF considera importantísimo o labor desenvolvido pola Atlántica Vapora Orquesta no eido da recuperación dunha parte do patrimonio marítimo de Vilagarcía, como é o relacionado co cancioneiro popular mariñeiro, á vez que considera lóxico sumar as sinerxias que xera o X Encontro coas de outros acontecementos como poden ser a Semana Náutica de Vilaxoán, a presentación do CD audio, xornadas técnicas do proxecto europeo NEA2,… para acadar unha maior repercusión, pero a xestión económica de cada acontecemento é independente.
- “Fra. nº 013/11, de Carlos Galbán Zaragoza, por importe de 738,17 €, pola instalación de equipo de son con motivo da actuación da Atlántica Vapora Orquesta Vilaxoán, dentro da Semana Náutica de Vilaxoán.”
A FGCMF considera que non ten sentido cargar economicamente esta factura ao X Encontro cando xa no seu propio enunciado se indica que se realizou dentro da Semana Naútica de Vilaxoán, que ten o seu propio convenio co Concello de Vilagarcía e a súa propia xestión económica.
No CERTIFICADO que se nos remite da Xunta de Goberno Local indícase que “o Concello colaborou no desenvolvemento do X Encontro poñendo ao seu dispor un operativo de limpeza, montaxe e desmontaxe de escenario, instalacións do Colexio de Educación Primaria, etc.”
É certo que a montaxe e desmontaxe do escenario o realizaron operarios do Concello, como tamén é certo que o Concello participou coa FGCMF nas xestións para a cesión do uso das cociñas do colexio de Educación Primaria e que o Concello cedeu o pavillón de deportes para a o aseo e pernocta das tripulacións que o desexaran.
Porén, na única reunión que mantivo o Comité Organizador do X Encontro con representantes da nova Corporación Municipal, o 22 de xuño de 2011, dende o Comité organizador insistiuse na necesidade de que o Concello nomease con urxencia o seu novo representante nese Comité. O Concello non nomeou ese representante e os problemas que xurdiron tiveron que solventálos o resto dos organizadores, xa que foi imposible contactar con ningunha persoa con responsabilidades no Concello:
• O lixo enchía os contedores da carpa comedor sen que estiveran baldeiros para a seguinte comida, polo que os voluntarios tiveron que andar por Carril adiante procurando contedores baldeiros e repartindo os que xa estaban cheos
• A habilitación do pavillón de deportes co traslado, montaxe e desmontaxe das liteiras cedidas pola BRILAT de Figueirido, ante a falla de colaboración municipal, fixérona as tripulacións galegas e non galegas que participaron no Encontro. Tampouco estaba previsto polo Concello a limpeza dos aseos do pavillón de deportes durante a realización do X Encontro, problema que solucionou a FGCMF.
• O conserxe do Colexio de Educación Primaria onde se cociñaban as comidas para as tripulacións non recibira instrucións para que puideran acceder os cociñeiros do X Encontro. Cando se presentou un problema no cadro eléctrico das cociñas do colexio, non había quen o abrira para poñer en marcha o diferencial, o que obrigou a que as tripulacións tiveran que comer dúas horas máis tarde do previsto e a tirar a metade da comida consistente en fabas con ameixas de Carril por non poder ser cociñada, etc. etc. etc.
Á vista da análise da relacións de gastos que a Xunta de Goberno Local do Concello de Vilagarcía do día 21 de novembro de 2011 considerou como achega económica ao X Encontro, vemos que unicamente está xustificado considerar vinculado ao X Encontro :
* A Compensación a FGCMF polo Salón Náutico de Barcelona por 3.000€.
* Contratación de varios grupos de gaitas e rondalla por 1.173,00€
A representación do Concello de Vilagarcía no Comité Organizador manifestou en diferentes ocasións que o Concello, como membro organizador do X Encontro, aportaría unha cantidade entorno aos 40.000 € para o evento, en tanto que, como se acaba de sinalar, só podemos contabilizar 4.173€ aportados polo Concello.
Queremos suliñar que si o Concello cumprira coa súa achega comprometida de 40.000€, neste intre o X Encontro tería pechada a súa xestión económica con saldo positivo. Ese saldo positivo é o beneficio que en todos os encontros aportase á FGCMF como compensación pola xestión de máis de un ano dedicada ao Encontro. Con ese beneficio a FGCMF é como finanza as súas actividades durante dous anos, entre Encontro e Encontro.
Que o X Encontro chegara a bo porto foi posible en boa medida porque as tripulacións participantes pagaron do seu peto os gastos do seu desprazamento e o das embarcacións, pagaron as súas comidas e centos de voluntarios e voluntarias, maiormente de Vilagarcía, colaboraron para atendelos preparando o Encontro durante meses. Os 20.973€ que debe o Comité Organizador non son para pagar ao voluntariado nin as tripulacións, son para pagar a provedores do X Encontro.
Por outra banda tamén queremos que se considere o grande esforzo realizado para promocionar a Vilagarcía como destino turístico cultural en base ao X Encontro:
* Promoción directa coa presenza no Salón Náutico de Barcelona, Lisboa, Sesimbra, Setubal, Vila do Conde, País Vasco, Andalucía e diferentes puntos de Galicia
* Promoción a través das redes sociais, e moi especialmente nos sitios web e blogs dedicados á náutica.
* Promoción a través dos radioaficionados de ASORAPA, con 667 contactos de 44 provincias españolas e 40 países.
* Envío por parte da FGCMF de 3.000 postais no nadal do 2010 a través do correo electrónico por toda Europa a outras tantas asociacións e particulares relacionados coas embarcacións tradicionais. A postal de Nadal era o cartaz de Carríl 2011 adornado con motivos navideños e frases en diferentes idiomas convidando a asistir ao X Encontro
* Posibilidades que se abriron de realizar no futuro outros eventos no Concello de Vilagarcía relacionados coas embarcacións tradicionais.
* Imaxe de capacidade de traballo e implicación dos colectivos colaboradores ao seren capaces de sacar adiante e con moita dignidade e proxección un evento que sufriu uns brutais recortes nos seus orzamentos verbo dos encontros precedentes.
A falla de implicación do Concello co X Encontro pode provocar que os resultados destes esforzos realizados se vaian ao garete, e con eles tamén o esforzo xeneroso de tanta xente que leva anos traballando na recuperación e socialización dun patrimonio marítimo de todos os galegos. Polo de pronto, xa podemos sinalar varias consecuencias derivadas do déficit provocado polo non pagamento do Concello de Vilagarcía:
1ª) Neste mes de novembro cando a FGCMF por mor da débeda do X Encontro, e por primeira vez en moitos anos, non estivo presente no espazo da Marina Tradicional do Salón Náutico de Barcelona para presentar o DVD realizado durante o X Encontro, co que continuaría a promoción de Vilagarcía.
2ª) O pasado 26 de novembro na asemblea da FGCMF cando as asociacións que a conforman, e que son as que acoden coas súas embarcacións ás concentracións, manifestaron a súa intención de non acudir no futuro a calquera evento que se realice no concello de Vilagarcía se non hai unha solución por parte do Concello en relación coa súa achega ao X Encontro.
3ª) No mes de xaneiro ten que ser convocado o XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, pero é moi probable que non suceda no caso de non ter liquidado economicamente o X Encontro, o que novamente haberá que explicar porqué non foi posible.
Á vista do exposto anteriormente, solicitámoslle á Xunta de Goberno Local do Concello de Vilagarcía de Arousa que asuma como mínimo a cantidade de 20.973,66€ como membro organizador do X Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia en concepto de colaboración co evento indicado. Os 20.973,66€ que se solicita que aporte o Concello de Vilagarcía corresponde co importe das facturas que restan por pagar aos provedores do X Encontro.
De non ser posible incluír esta achega ao X Encontro nos orzamentos do 2011, solicitamos que se faga nos orzamentos do 2012.
E como remate, reiteramos que non ten fundamento ningún dicir que o Concello de Vilagarcía realizou unha considerable achega para o X Encontro, un Encontro que levou a Carril tanta xente de moitas vilas galegas e de moi diversos países, un Encontro que sen dúbida ningunha constituíu unha boa panca promocional da vila mariñeira de Carril e da illa de Cortegada e á vez do concello de Vilagarcía.
Cambados a 8 de decembro de 2011
Asdo. Víctor Fernández González
Presidente da FGCMF

14 de nov. de 2011

ENCONTRO DE CARRIL


Ola a todos:
Despois de ter o blog en dique seco máis tempo do desexado, botámolo de novo ao mar para dar unha voltiña a vela polo Encontro de Carril da man do noso amigo catalán Joan Sol.

Podedes ver a sua margnífica reportaxe fotográfica en
http://www.flickr.com//photos/navegantsolitari/sets/72157628096132290/show/

16 de xul. de 2011

XIV Regata da Dorna. Ribeira 2011

Boas a todos, outro ano mais ponse en xogo a Dorna de Prata. O próximo 23 de xullo estades invitados a participar na Regata da Dorna que terá a saída ás 16:30 na zona da praia de Coroso.
De novo, publicamos o Anuncio de Regata co que intentamos informar das condicións de participación, a meirande parte para axustarnos á regulamentación actual, pero tamén como metodo de publicitar o evento.

Un saúdo e boa navegación
Marcos


7 de xuño de 2011

REGATA DE PRIMAVERA 2011. LAJAREU POR BARLOVENTO

A ÁNCORA DE RIBEIRA, LIDER INDISCUTIBLE MAIS UNHA VEZ NA 4ª E ÚLTIMA  PROBA.
Na tarde do sábado 28 de maio a Volandeira de Victor e Brux foi a única dorna que meteu en certos apuros a Áncora e mantivo a incerteza ata esta última manga. Ao final ficaría de segunda a un só punto.
Unha fermosa tarde de sol e calor, e que con un vento frouxo de entre 5 e 8 nós, propiciou unha tranquila tarde de navegación aos participantes.

Víctor e Brux, da Volandeira

A saída coma de costume nas inmediacións da praia de Coroso, sería ás 16,30 horas cara o primeiro paso, a boia de desmarque situada  no méio da abra, xa que nese intre o vento estaba soprando do leste. No momento da primeira pitada o vento caeu completamente provocando abordaxes na mesma liña de saída, e ata que o xuiz deu a última pitada non entraría o noroeste, facendo que as embarcacións saisen co vento xusto pola popa cara a boia de desmarque, e chegando ata alí moi xuntas, provocando tamén aí algunha que outra abordaxe.

Deste paso os participantes tomarían rumbo cara as Airoas amurados a estribor. Sería a partir de aquí onde comezaría a abrirse a regata e separarse as dornas ata alcanzar a illa de Rúa, pasando a Ardentía na primeira posición, seguida a moi pouca distancia da Rabuda e a Áncora.

No seguinte treito, ata o Camouco, as embarcacións deberían bolinar moi finamente, xa que o vento estaría rolando casi constantemente,  ainda que sen aumentar a intensidade. Neste bordo incorporouse ao grupo de cabeza A Rona do Grove, e xa de aí as dornas deberían dirixirse á chegada, situada perto do clube náutico. 

Jose Curiel, dende Madrid, chegar e encher. Na Vikinga de Fernando non é de extrañar.

Case todos os participantes elixirían o bordo da praia, xa que parecia o máis axeitado para enfrontar o vento xusto de proa. Ao final  Adelino e Agustín, patrón e proel da Áncora serían os primeiros en ultrapasar a liña de chegada, asegurándose así o primeiro posto na clasificación xeral.

Salientar a participación de dornas que se achegaron do Grove: A Rona, a Faisca, Marijuana, e a Sra. Maria, as cuais  fixeron un digno papel, e ás que animamos a que volten, e igual ca elas calquer outra. Sempre serán ben recebidas. Tamén destacar a participación de Jose e Cristina, chegados de  Madrid unicamente para participar nesta proba.

A clasificación da 4ª proba do Trofeo de Primavera ficou así:
1-Áncora
2- A Rona
3-Ardentía
4-Sandra
5-Faisca
6-Vikinga
7-Volandeira
8-Rabuda II
9-Cachi
10-Marijuana
11-Xaimiña
12-A fiuza
13-Lusiña
14-Sra. María

 A clasificación final da Regata ficaría da seguinte maneira:

Xunto coa entrega de trofeos tivemos a honra de recibir un agasallo de Xandomar (Juan Pérez Martínez), o seu libro recentemente editado "Antiga dorna polbeira de Castiñeiras" que recibiu o presidente do Lajareu. O que lle agradecemos grandemente.


Logo dos trofeos e dos pinchos, a tarde continuou apacible e tranquila. Temos as fotos desta regata dispoñibles e tamen as do resto de actividades, as podedes atopar no album de fotos do Lajareu.


Ata a próxima navegación. Esperamosvos na Regata da Dorna e na do Lajareu. 
Polo medio teremos a Volta Á Illa e os Encontros, así que xa tomaremos algo.

24 de maio de 2011

XIV CAMPEONATO- PRIMAVERA DE DORNAS A VELA 3ª MANGA

    VICTORIA DA” LUSIÑA “ .  A “VOLANDEIRA “ LIDER PROVISORIO    
    COA ÁNCORA A  UN SÓ PUNTO DE DIFERENCIA
 Ó pasado sábado  21 de Maio celebrouse  a 3ª regata deste xa tradicional campeonato de Dornas a vela.
   Baixo unhas condicións envidiaveis, xa que coa tarde despexada e un vento que soplaría de compoñente Noroeste  con forza  de entre 12 e 16 nós  durante toda a xornada, faría  o día perfecto para este tipo  de navegación.  Iso sí, todas as dornas houberon de coser un rizo á vela por imperativo da organización, por mor dos fortes refachos que no comezo e no nos últimos bordos da regata fixeron sofrir a máis de unha embarcación.

 A saida coma de costume sería ás 16,30 horas nas inmediacións  da bahía de Coroso, un pouquiño separada da praia, onde estaba situada a boia de desmarque. De ahí deberían rebasar a Illa Dos Ratos por estribor , e a continuación bordear, tamén por estribor, a Illa de Rúa,  para ter que voltar   cara a praia , onde estaba situada a chegada.
No momento da saida para rebasar a boia de desmarque,  todas as embarcacións decidirían  sair  cara o Norte, non sendo a “Vikinga” e a “Moura” que no último intre  decidirom sair no bordo contrario , e todas chegarían bastante xuntas , destacando a “Áncora”,  que pasaría no primeiro lugar , e a “Lusiña”  que pasaría no segundo, ainda que as duas embarcacións deberían voltar  a sobrepasar a boia debido a que no caso da Áncora errou no sentido de paso, e no caso da Lusiña tocou a boia no último intre.  Isto benefició a Vikinga que sería a primeira en sair deste paso, seguida moi perto pola Volandeira, a Moura e a Rabuda II.
De aquí e ata Os Ratos non mudarían as cousas ,  facendo as dornas unha  fermosísima travesia paralela á praia.  Xa saindo proa a Illa de Rúa, a  Volandeira colocaríase na primeira posición seguida da Vikinga, Rabuda II, e a Moura.
 A Volandeira comezaba a  distanciarse do resto da flota, unicamente a Vikinga e a Lusiña  seguiríanlle a estela  no mesmo bordo proa a Palmeira , xa que o resto das embarcacións decidiran tirar proa ao Touro.
Xa moi perto da chegada,  a Volandeira,  destacada na primeira posición, tocou co timón nunha pedra e rompeu tamén a  nós do Pau, ó  que lle provocou unha importante pérda de tempo. Isto beneficiou a Lusiña que entraría de primeira, logo dunha importante remontada no último treito da proba que desbancou a Vikinga, ata ese intree en 2ª posición .  A clasificación final quedou así:

1-Lusiña                                                                
2-Vikinga
3-Áncora
4-Volandeira
5-Moura
6-Sandra
7-Xaimiña
8-Cachi
9-Rabuda II
10- Tixosa

e a clasifica provisoria do campeonato, levando em conta que hai alguns empates, seria

1 VOLANDEIRA
2 ÁNCORA
3 LUSIÑA
4 VIKINGA
5 SANDRA
6 ARDENTÍA
7 MOURA
8 RABUDA II
9 XAIMIÑA
10 CACHI
11 TIXOSA
12 A FIUZA

A seguinte cita  darase o próximo sábado  28 de Maio  as 16,30 horas,  sendo ésta a última e  definitiva  proba de esta edición,  na que se fará a entrega de trofeos.